تور

سهام فولاد

تاریخچه:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ( سهام فولاد ) که اکنون یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی جمهوری اسلامی ایران می باشد در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در نزدیک شهرستان مبارکه و در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۵ در فهرست شرکت های بورسی درج گردید.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه و اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد و انجام هرگونه فعالیت تولیدی معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد‌.

نکات مهم شرکت:

فروش محصولات شرکت در مقایسه با سال‌های گذشته از نظر ریالی ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شرکت در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ از محل سود انباشته افزایش سرمایه پیدا کرده است. با توجه به اطلاعات مالی شرکت در مقایسه با سال‌های مالی گذشته درآمد شرکت افزایش یافته و شرکت در روند سود دهی می‌باشد.

طرح توسعه‌ای شرکت:

 • پروژه ایجاد کارخانه جهت انجام پروژه برش اتوماتیک ضایعات فولادی
 • پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی واحد آهک در ناحیه آهن سازی
 • اجرای پروژه سیستم بریج ریکلایمر دو طرفه در ناحیه آهن سازی
 • پروژه توسعه واحد انباشت و برداشت در ناحیه آهن سازی
 • پروژه شارژ مکانیزه کنستانتره در خط کامیون ریز در ناحیه آهن سازی
 • طرح های توسعه فولاد صبا و پروژه واحد نورد سرد و گرم و پروژه واحد فولاد سازی و آهن سازی در حال تکمیل می باشند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

معرفی گروه ماشین آلات و تجهیزات

سهام لسرما

ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎآﻓﺮﻳﻦ اﻳﺮان (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم )  درﺗﺎرﻳﺦ 1347/6/19 ﺑﺎ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺗﺮﻣﻮﻓﺮﻳﮓ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎى ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮرخ 1350/12/13 ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ ١٤١ر٦٣ واﺣﺪ ﻫﻤﮕﻦ آﻏﺎز و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان ٥٠% ازﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﻛﺮﻳﺮ واﮔﺬار و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻛﺮﻳﺮﺗﺮﻣﻮﻓﺮﻳﮓ (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزى اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ 1362/3/17 ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺗﺎرﻳﺦ 1362/4/25 ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎآﻓﺮﻳﻦ اﻳﺮان (ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ . درﺗﺎرﻳﺦ 1369/12/26 ﺷﺮﻛﺖ از ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و درﺗﺎرﻳﺦ 1370/7/30 درﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1373/7/24 ﺗﻌﺪاد ٧١٠ر٣٦٩ر١ ﺳﻬﻢ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان به فروش رﺳﺎﻧﺪ.

سهام لخرز

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت در اﻳﺮان ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ در اﺟﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ، واردات و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، اﻳﺠﺎد ﺷﻌﺒﻪ و اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ، ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ.

سهام لبوتان

گروه صنعتی بوتان (سهامی عام) در صنعت لوازم تأسیساتی فعالیت می کند که در بورس اوراق بهادار در صنعت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی شده است. به دلیل عدم حضور بسیاری از شرکت های فعال این صنعت در بورس اوراق بهادار، اطلاعات شرکت های یاد شده در دسترس و قابل اتکا نمی باشد. لیکن بر مبنای تحقیقات انجام شده در بازار ، بخش عمده ای از بازار داخلی محصولات در اختیار این شرکت قرار دارد.

سهام لابسا

امتیاز شرکت آبسال بین شرکت های ثبت شده در بازار دوم در رتبه بندی منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران طبق آخرین آمار برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 رتبه ۱۷۷ می باشد که دستیابی به این مهم برمبنای برنامه ریزی جهت پوشش الزامات و استانداردهای منتشره از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

سهام تکمبا

پروانه تاسیس شرکت در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۴۸ از سوی وزارت اقتصاد صادر گردید و در سال ۱۳۷۶ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در سال ۱۳۷۳ به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درآمد. طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و فروش کلی و جزیی، صادرات و واردات انواع کمباین، تراکتور و سایر ماشین آلات و ادوات کشاورزی و قطعات و وسایل یدگی مربوط به آن‌ها. 

سهام تکشا

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۶۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و شروع به بهره برداری نمود و در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۲ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد

سهام تپمپی

گروه صنایع پمپ سازی ایران ابتدا تحت نام شرکت پمپیران سهامی خاص به عنوان یک شرکت دولتی تولیدی در سال ۱۳۵۴ ثبت گردید در سال ۱۳۶۱ با تصویب مجمع عمومی نام شرکت به صنایع پمپ سازی ایران سهامی خاص تغییر کرد و در مجمع فوق‌العاده در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۳ سهامی عام تبدیل و سهام آن از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به بخش عمومی واگذار گردید.

سهام تایرا

شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی خاص با مشارکت کشور رومانی به منظور تولید انواع تراکتور و ماشین آلات صنعتی در شهرستان تبریز تاسیس و سال ۱۳۴۸ تولید تراکتورهای رومانی با برند utb شروع گردید و سال ۱۳۵۴ تولید تراکتورهای مذکور به تدریج از رده تولید خارج و تولید تراکتور های mf با مشارکت شرکت مسی فرگوسن انگلستان آغاز گردید به مرور زمان با بومی‌سازی تکنولوژی تولید تراکتور محصولات شرکت با برند داخلی itm تولید و روانه بازار گردید و در سال ۱۳۷۵ این شرکت به سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

معرفی سیستم های HAVC

معرفی سیستم های HAVC

سیستم های سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع یا به اختصار HAVC به سیستم هایی گفته می شود که هوای درون ساختمان ها را سرد یا گرم کرده یا آن را تهویه می کنند. البته ممکن است یک سیستم HAVC تمامی این کارها را انجام دهد. 

انواعی از سیستم های سرمایشی و گرمایشی و جود دارند که صرفا هوای درون ساختمان را گرم یا سرد می کنند و هیچ هوای تازه ای به درون ساختمان وارد نمی کنند. فن کویل ها و اسپلیت های معمولی اینگونه عمل می کنند ولی فن کویل ها و اسپلیت های هواساز مثل فن کویل داکتی هواساز نیز موجود هستند که علاوه بر سرد و گرم کردن هوا، مقداری هوای تازه نیز وارد ساختمان می کنند.

تهویه هوا از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است و نقش زیادی در سلامت افراد ساکن ساختمان دارد. در مطالعات اخیر توسط پژوهشگران آمریکایی روی نقش سیستم های HAVC در انتقال ویروس کووید ۱۹ که مسبب بیماری کرونا است، نشان داده شده است که سیستم های تهویه هوای دارای فیلترهای مناسب، می توانند سبب کاهش احتمال انتشار ویروس شوند ولی در مقابل، سیستم های سرمایشی و گرمایشی فاقد فیلترهای مناسب، ویروس را بیشتر منتشر می کنند. خلاصه ای این پژوهش ها در وبسایت سرمامارکت منتشر شده است.

با این حال امروزه سیستم هایی مثل اسپلیت و فن کویل که فاقد تهویه هوا هستند، به دلیل مصرف پایین تر انرژی نسبت به سیستم هایی که هوا را تصفیه می کنند، محبوبیت زیادی دارند. البته معمولا در ساخت این سیستم ها مکانی برای نصب فیلتر تعبیه می شود و می توانید با نصب فیلترهای مناسب، کیفیت هوای درون ساختمان را بهبود بخشید. راه دیگری که برای کیفیت هوای تهویه نشده در ساختمان ها وجود دارد، استفاده از دستگاه های تصفیه کننده هواست. برای خرید بهترین دستگاه های تصفیه هوای موجود در بازار می توانید به وبسایت سرمامارکت مراجعه کرده و دستگاه هوای مورد نیاز خود را به صورت اینترنتی سفارش دهید.

معرفی سیستم اسپلیت

اسپلیت ها، دستگاه هایی حرارتی و برودتی هستند که دارای دو یونیت داخلی و خارجی می باشند. این یونیت ها از طریق مجموعه ای از کابل ها و لوله ها به هم دیگر متصل هستند. همانطور که گفته شد، اکثر اسپلیت ها، به غیر از اسپلیت های هواساز، هوا را تهویه نمی کنند بلکه هوای درون اتاق را به داخل کابینت خود مکیده و پس از گرم یا سرد کردن، آن را به درون اتاق باز می گردانند. بنابراین در هنگام استفاده از اسپلیت باید درب ها و پنجره ها بسته بوده و کمترین تبادل هوا با محیط خارج از ساختمان انجام شود.

اسپلیت اینگونه هوا را سرد می کند که مایع مبرد سرد از یونیت خارجی وارد یونیت داخلی و مشخصا، قطعه ای به نام مبدل حرارتی یا کویل می شود و از آن عبور می کند. در یونیت داخلی، به کمک یک یا چند فن که هوای درون اتاق را با فشار به سمت کویل پرتاب می کنند، تبادل حرارتی بین هوای درون اتاق و گاز مبرد با سرعت بالا انجام می شود. در نتیجه هوا سرد شده و گاز مبرد گرم می شود و به سمت یونیت خارجی می رود.

گاز مبرد در یونیت خارجی ابتدا وارد بخشی به نام تبخیر کننده شده و در آنجا تحت فشار کم، به گاز مبرد گرم تبدیل می شود. کمپرسور این گاز را با فشار به سمت کویل کندانسر هدایت می کند و به دلیل فشار بالا در آن کویل، گاز به مایع تبدیل شده و مطابق قانون ترمودینامیکی گازها، حرارت خود را از دست می دهد و این حرارت با کمک فن کندانسر به هوای خارج از ساختمان منتقل می شود. سپس مایع مبرد سرد به یونیت داخلی باز می گردد تا این چرخه که به سیکل تبرید معروف است، از سر گرفته شود.

عملکرد گرمایشی اسپلیت یا از طریق پمپ حرارتی که عکس چرخه زیر را انجام می دهد یا از طریق المنت هیتر الکتریکی انجام می شود.

برای پایین آوردن مصرف برق اسپلیت از دو روش استفاده می شود. یکی اینکه در بعضی اسپلیت های پیشرفته از کمپرسورهای اینورتر به جای کمپرسورهای معمولی استفاده می شود. مورد دوم اینکه بعضی از اسپلیت ها به صورت کانال دار ساخته می شوند که به آن ها داکت اسپلیت گفته می شود و ادامه بحث بعدی ما هستند.

 

داکت اسپلیت

 داکت اسپلیت به اسپلیت هایی گفته می شود که در آن ها، یک یونیت داخلی از طریق مجموعه ای از کانال کشی ها به بخش های مختلف و مجزای یک ساختمان متصل است و گرمایش و سرمایش آن ها را تأمین می کند. این کار سبب کاهش زیاد مصرف انرژی الکتریکی می شود. این سیستم ها با وجود مصرف پایین انرژی الکتریکی معایبی نیز دارند، از جمله اینکه نمی توان آن ها در بعضی ساختمان ها نصب کرد، کانال کشی ها پر هزینه هستند و نمی توان دمای بخش های مختلف ساختمان را به طور مجزا کنترل کرد. اگر می خواهید ببینید این سیستم ها برای ساختمان شما مناسب هستند یا خیر، می توانید از کارشناسان وبسایت سرمامارکت مشورت بگیرید. به علاوه می توانید داکت اسپلیت خود از این فروشگاه اینترنتی سرمامارکت خریداری کرده و از خدمات نصب در محل این فروشگاه نیز بهره مند شوید.

فن کویل    

 هر یونیت فن کویل همانند یونیت داخلی اسپلیت است با این تفاوت که در آن برای گرم و سرد کردن هوا، از آب داغ یا سردی که به ترتیب توسط بویلر در موتورخانه یا چیلر تأمین می گردد، استفاده می شود. فن کویل ها انواع مختلفی دارند و می توان آن ها را درون سقف، روی دیوار یا روی زمین نصب کرد. شما می توانید فن کویل های دیواری، زمینی، سقفی، داکتی و کاستی را از فروشگاه اینترنتی سرمامارکت بخرید.

چیلر

چیلر به دستگاهی گفته می شود که از طریق سیکل تبرید، به صورت مستقیم یا از طریق یک سیکل تبرید ثانویه، برای خنک کردن هوای ساختمان ها و خنک کردن تأسیسات یا مایعات داغ صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اصول عملکردی چیلر دقیقا مشابه با اصول عملکردی اسپلیت است.

در سیستم های فن کویل که معمولا برای خنک کردن ساختمان های مسکونی دارای واحدهای متعدد، هتل ها یا ادارات استفاده می شوند، سیستم آب سرد که از طریق لوله کشی، یونیت های فن کویل را به هم دیگر متصل می کند، در واقع یک سیکل تبرید ثانویه است که با عبور از فن کویل ها، هوا را سرد می کند و خودش گرم می شود و با عبور از مبدل حرارتی چیلر، دوباره سرد می شود و حرارتش را به مبرد چیلر منتقل می کند.

چیلرها براساس نوع سیستم خنک کننده کویل کندانسر، در دو نوع هواخنک و آب خنک موجود هستند. سیستم های آب خنک چیلرهای بزرگ و صنعتی هستند که نیاز به تأسیسات گسترده ای به نام برج خنک کننده دارند ولی سیستم های هوا خنک که معمولا مینی چیلر هستند، برای کاربردهای دارای مقیاس کوچکتر استفاده می شوند.

طراحی، مهندسی و اجرای سیستم های چیلر و فن کویل، کاری کاملا تخصصی است. در صورتی که می خواهید چنین تأسیساتی را در ساختمان خود پیاده سازی کنید، به راحتی می توانید با مراجعه وبسایت سرمامارکت، پروژه خود را سفارش دهید. همچنین، می توانید بهترین فن کویل ها و چیلرهای موجود در بازار را از فروشگاه اینترنتی سرمامارکت خریداری کنید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

لیست تمامی سهام های شرکت های پتروشیمی

لیست تمامی سهام های شرکت های پتروشیمی و پلایشی در بورس ایران به مهمراه جزدیات لازم در سایت علیرضا محرابی

سهام پتروشیمی ممسنی

سهام دهدشت

سهام پلینار

سهام پذیره ستون

سهام پتروشیمی مرجان

سهام پتروشیمی کوروش

سهام پتروشیمی تبریز

سهام پترو باختر

سهام پترو گچساران

سهام پترو کوهدشت

سهام پترو دهدشت

سهام وپسا

سهام شستان

سهام شسیماب

سهام شسم

سهام شصفها

سهام شلرد

سهام شمواد

سهام جهرم

سهام داراب

سهام شفارا

سهام شکف

سهام ممسنی

سهام کازرو

سهام فسا

سهام شرنگی

سهام شجم

سهام شتولی

سهام شپمچا

سهام شپلی

سهام زنجان

سهام پارسان

سهام شپارس

سهام شسینا

سهام شصدف

سهام شغدیر

سهام شفارس

سهام شفن

سهام شکربن

سهام شکلر

سهام شگامرن

سهام شگل

سهام شگویا

سهام شلعاب

سهام شوینده

سهام شیران

سهام شپترو

سهام کرماشا

سهام شیراز

سهام پتروکاویان

سهام پترومروارید

سهام زاگرس

سهام بوعلی

سهام شکبیر

سهام وپترو

سهام نوری

سهام مارون

سهام کلر

سهام جم

سهام پترول

سهام پاکشو

سهام شدوص

سهام شخارک

سهام شتوکا

سهام شپدیس

سهام شپاکسا

سهام شبصیر

سهام شاملا

سهام شاروم

سهام شاراک

سهام خراسان

سهام ساینا

سهام جم پیلن

سهام تاپیکو

سهام پارس

سهام آریا

سهام فارس

سهام قرن

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

دانستنی های وقت و ویزا و مهاجرت کشور اتریش

 

دانستنی های وقت و ویزا و مهاجرت کشور اتریش

دانستنی های وقت و ویزا و مهاجرت کشور اتریش

دانستنی های وقت و ویزا و مهاجرت کشور اتریش

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

صنایع مفتولی

توری پرسی نوعی توری فلزی است که مانند توری سرندی دارای مفتول هایی موج دار است، البته که نوع موج دار بودن آن ها متفاوت است.
این توری از مفتول های سخت صنعتی پس از دنده شدن و به صورت تار و پودی، به شکل ورق هایی در ابعاد مختلف تولید می شود و جهت حصارکشی ، حفاظ بندی در و پنجره ، قفس حیوانات ، مش بندی ، ساختمان سازی و … کاربرد دارد.
این توری از در هم تابیدن مفتول سیاه و یا مفتول گالوانیزه شده با قطر بین ۳ تا ۵ میلی‌متر تولید می شود. برای تولید آن ابتدا مفتول ها به صورت موج دار پرس و سپس توسط دستگاه، به صورت تار و پودی بافته می شوند تا به ساختار محکم و یکپارچه ای دست پیدا کند. این نوع توری تنوع زیادی دارد و بر اساس نوع و اندازه چشمه، نوع مفتول به کار رفته، نوع بافت مفتول و ایرانی و خارجی بودن آن به دسته های جداگانه ای تقسیم می شوند. که این عوامل در قیمت توری پرسی تاثیر گذار است.

توری گابیون که به آن توری سنگی نیز گفته می شود ، نوعی توری فلزی است که با توری مرغی شباهت ظاهری زیادی دارد و تفاوت آن در ابعاد رول ، مفتول و نوع بافت چشمه است. توری گابیون از مفتول گالوانیزه در هم تنیده که به صورت سه پیچ متوالی به هم گره زده شده اند و ایجاد چشمه های شش ضلعی می کنند، تولید می شوند.این توری فلزی در مصارف عمومی برای حصار کشی، نقش فنس را ایفا می کند؛ و در مصارف تخصصی نیز در پروژه های راه سازی و عمرانی می تواند نقشی کلیدی داشته باشد. بدین صورت که با سنگ و سنگریزه پر می شوند و به عنوان یک دیوار حایل برای مهار دیوار های سنگی و یا دیواره های مستعد رانش در کناره و حاشیه جاده ها و رودخانه ها استفاده می شوند، کاربردی که موجب شده است تا نام گابیون بر روی این محصول نهاده شود.کلمه گابیون که ریشه ی آن ایتالیایی است به معنای محفظه ی بزرگ است و در صنعت نیز به معنی هر گونه حصار فلزی که از مصالحی همچون سنگ و سنگریزه پر شود، است.از این رو، در ایران به این نوع توری، توری سنگی نیز گفته می شود. از پر کردن این توری ها با سنگ و در کنار هم قرار دادن آن ها سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل می شود که کاربردهای گوناگونی دارند و از لحاظ اقتصادی نیز سازه های گابیون بسیار ارزان تر از سازه های مشابه است.

صنایع مفتولی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

منتقل شدن سفارت المان در ایران و تهران

خبر فوری

سفارت آلمان در تهران چند سالی می باشد که تصمیم بر برون سپاری بخش های سفارت خود کرده است این برون سپاری تقریبا از سال 1397 شروع شد که مورد اول آن برون سپاری بخش دریافت مدارک برای ویزای های کوتاه بود که به شرکت ویزامتریک سپرده شد و بعد از ان تصمیم به برون سپاری بخش های حقوقی و ... را داشت.

در نهایت پس از ماه ها که خبرها و شایعه هایی مبنی بر جابجایی سفارت آلمان در تهران شنیده بودیم ،
امروز صبح سفارت آلمان در تهران به طور رسمی در وب سایت رسمی خود خبر از جابجایی به محل جدید را اعلام کرد .

از 15 آبان 1398 بخش حقوقی و کنسولی سفارت بهمراه بخش ویزا به مکان جدید خود انتقال خواهد یافت.
بخش حقوقی-کنسولی در زمان جابجایی طبق تاریخ‌های زیر تعطیل خواهد بود:
بخش ویزا: از 14 تا 30 آبان 1398
کنسولگری: از 15 تا 23 آبان 1398
در صورت بروز موارد اضطراری می‌توانید در ساعات کاری سفارت با شماره 3999000 21 0098 تماس بگیرید.

آدرس جدید بخش حقوقی-کنسولی به شرح زیر می‌باشد:
خیابان بخارست، خیابان هشتم، پلاک 7، ساختمان آریان، تهران، ایـران.

برای داشتن بروز ترین خبرها در خصوص سفارت آلمان و بخش ویزا، وب سایت ما را دنبال کنید .

منبع: visa metric

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج

 سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج

امروزه بسیاری از افراد در جهان به دنبال ارتقای سطح کیفی زندگی و یا شغلی و … خود هستند. و سعی بر این دارند که با مهاجرت به بهترین کشورهای دنیا به خواسته خود برسند. کشور ایران هم از این مورد مستثنا نیست و هر ساله تعداد زیادی از ایرانیان به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند.

مهاجرت به کشورهای دیگر از روش های مختلفی صورت میگیرد و ما سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از کشور را برای شما عزیزان کاملا مطرح میکنیم.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای تحصیلی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای تحصیلی

تحصیل یکی از بهترین و سریعترین روش ها ممکن برای مهاجرت به دیگر کشورها می باشد که هرساله تعداد بسیاری از این طریق مهاجرت می کنند. ما در زیر سعی کردیم که بهترین کشورهای ممکن برای این مورد را معرفی نماییم.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به کانادا

کشور کانادا یکی از بهترین کشورهای حال حاضر در بحث آموزش و پرورش در دنیا می باشد همچنین این کشور دارای چندین دانشگاه بسیار سطح بالا می باشد.

یکی از بهترین نقاط مثبت کشور کانادا این است که بعد از پایان تحصیل به شما اقامت دائم داده خواهد شد اما نکته بسیار مهم این است که حتما در این مورد بررسی و تحقیقات لازم برای اخذ اقامت دائم کانادا را داشته باشید.

پیشنهادی که برای شما داریم این است که همزمان با تحصیل سعی کنید کار به صورت پاره وقت داشته باشید چرا که بعد از پایان تحصیل برای افرادی که سابقه کار زیادی ندارند امکان دارد روند پیدا کردن کار به سختی صورت بگیرد.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به استرالیا

در کشور استرالیا برای افرادی که درخواست ویزای تحصیلی می دهند سیستمی وجود دارد که با توجه به تابعیت آنها در گروه های مختلفی دسته بندی می شود. به عنوان مثال افرادی که از ایران درخواست می دهند در گروه 3 قرار میگیرند و معمولا بر این گروه حساسیت بیشتری وجود دارد بعد از اخذ ویزای استرالیا شما میتوانید در مدت 2 هفته نهایتا 40 ساعت کار کنیدو اگر هم شما دارای همسر هستید همراه شما میتواند در دوره های 3 ماه تحصیل کند.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به سوئد

تحصیل در کشور سوئد بسیار هزینه بردار است اما جز کشورهای گران قیمت به شمار نمیرود هزینه تحصیل در کشور سوئد متفاوت است به عنوان مثال اگر شما اقامت کشور سوئد را داشته باشید نسبت به کسانی که اقامت ندارند هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد. تحصیل در این کشور برای افرادی که بورسیه هستند بسیار مناسب است و یا اینکه وضع مالی خوبی دارند میتوانند در این کشور ادامه تحصیل دهند.

اگر قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارید بهتر است این شرایط رو هم محیا نمایید:

 • دوره کارشناسی 4 ساله می باشد
 • مدرک آیلتس 5.5 به بالا برای تحصیل در مقطع کارشناسی
 • مدرک آیلتس 6.5 به بالا برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • هزینه شهریه دانشگاه بین 8 الی 20 هزار یورو
سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای تحصیلی

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به آمریکا

در حال حاضر پر متقاضی ترین ویزای آمریکا ویزای تحصیلی این کشور است. آمریکا با داشتن بهترین دانشگاههای دنیا توانسته افراد زیادی را به خود جذب نماید. اگر به دنبال دریافت ویزای تحصیلی آمریکا و در نهایت مهاجرت به آمریکا هستید بهتر است که گواهینامه SEVP را اخذ نمایید.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن ویزای تحصیلی کشور آمریکا عبارتند از :

مدارک کارشناسی

 1. ترجمه رسمی مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات
 2. مدرک تافل یا آیلتس
 3. کپی صفحه اول پاسپورت
 4. ارسال رزومه به زبان انگلیسی
 5. ارسال رزومه کاری برای رشته های معماری و طراحی

مدارک مورد نیاز برای کرشناسی ارشد :

 1. ترجمه رسمی مدرک لیسانس به همراه ریز نمرات
 2. مدرک تافل یا آیلتس
 3. کپی صفحه اول پاسپورت
 4. ارسال رزومه به زبان انگلیسی
 5. ارسال رزومه کاری برای رشته های معماری و طراحی
 6. داشتن توصیه نامه از اساتید
 7. ارسال مقاله ها
 8. ارسال ترجمه انگلیسی پایان نامه

مدارک مورد نیاز برای دکترا :

 1. ترجمه رسمی مدرک لیسانس و فوق لیسانس به همراه ریز نمرات
 2. مدرک تافل با نمره 90
 3. داشتن توصیه نامه از اساتید 4 تا
 4. کپی صفحه اول پاسپورت
 5. ارسال رزومه به زبان انگلیسی
 6. داشتن مقاله علمی معتبر
 7. ارسال انگیزه نامه
 8. ارسال پروپوزال

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به آلمان

وقتی بحث هزینه های دانشگاه مطرح می شود بدون شک اسم کشور آلمان همیشه وجود دارد چرا که بسیار از دانشگاههای کشور آلمان کاملا رایگان و یا مبلغ ناچیزی دریافت میکنند که در حدود 150 تا 250 یورو سالانه می باشد که همین مبلغ هم صرف خدمات دانشجویی می شود.

از جمله دانشگاه های رایگان آلمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دانشگاه اشتوتگارت | University of Stuttgart
 • دانشگاه کلن | University of Cologne
 • دانشگاه فردریک شیلر ینا | Friedrich Schiller University Jena
 • دانشگاه فنی دارمشتات | Darmstadt University of Technology
 • دانشگاه مانهایم | University of Mannheim

 

 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای کاری
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای توریستی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق سرمایه گذاری
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای پیوست به همسر
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق کار آفرینی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ثبت شرکت
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق اثبات تمکن مالی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق خود اشتغالی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج

 سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج

امروزه بسیاری از افراد در جهان به دنبال ارتقای سطح کیفی زندگی و یا شغلی و … خود هستند. و سعی بر این دارند که با مهاجرت به بهترین کشورهای دنیا به خواسته خود برسند. کشور ایران هم از این مورد مستثنا نیست و هر ساله تعداد زیادی از ایرانیان به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند.

مهاجرت به کشورهای دیگر از روش های مختلفی صورت میگیرد و ما سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از کشور را برای شما عزیزان کاملا مطرح میکنیم.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای تحصیلی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای تحصیلی

تحصیل یکی از بهترین و سریعترین روش ها ممکن برای مهاجرت به دیگر کشورها می باشد که هرساله تعداد بسیاری از این طریق مهاجرت می کنند. ما در زیر سعی کردیم که بهترین کشورهای ممکن برای این مورد را معرفی نماییم.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به کانادا

کشور کانادا یکی از بهترین کشورهای حال حاضر در بحث آموزش و پرورش در دنیا می باشد همچنین این کشور دارای چندین دانشگاه بسیار سطح بالا می باشد.

یکی از بهترین نقاط مثبت کشور کانادا این است که بعد از پایان تحصیل به شما اقامت دائم داده خواهد شد اما نکته بسیار مهم این است که حتما در این مورد بررسی و تحقیقات لازم برای اخذ اقامت دائم کانادا را داشته باشید.

پیشنهادی که برای شما داریم این است که همزمان با تحصیل سعی کنید کار به صورت پاره وقت داشته باشید چرا که بعد از پایان تحصیل برای افرادی که سابقه کار زیادی ندارند امکان دارد روند پیدا کردن کار به سختی صورت بگیرد.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به استرالیا

در کشور استرالیا برای افرادی که درخواست ویزای تحصیلی می دهند سیستمی وجود دارد که با توجه به تابعیت آنها در گروه های مختلفی دسته بندی می شود. به عنوان مثال افرادی که از ایران درخواست می دهند در گروه 3 قرار میگیرند و معمولا بر این گروه حساسیت بیشتری وجود دارد بعد از اخذ ویزای استرالیا شما میتوانید در مدت 2 هفته نهایتا 40 ساعت کار کنیدو اگر هم شما دارای همسر هستید همراه شما میتواند در دوره های 3 ماه تحصیل کند.

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به سوئد

تحصیل در کشور سوئد بسیار هزینه بردار است اما جز کشورهای گران قیمت به شمار نمیرود هزینه تحصیل در کشور سوئد متفاوت است به عنوان مثال اگر شما اقامت کشور سوئد را داشته باشید نسبت به کسانی که اقامت ندارند هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد. تحصیل در این کشور برای افرادی که بورسیه هستند بسیار مناسب است و یا اینکه وضع مالی خوبی دارند میتوانند در این کشور ادامه تحصیل دهند.

اگر قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارید بهتر است این شرایط رو هم محیا نمایید:

 • دوره کارشناسی 4 ساله می باشد
 • مدرک آیلتس 5.5 به بالا برای تحصیل در مقطع کارشناسی
 • مدرک آیلتس 6.5 به بالا برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
 • هزینه شهریه دانشگاه بین 8 الی 20 هزار یورو
سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای تحصیلی

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به آمریکا

در حال حاضر پر متقاضی ترین ویزای آمریکا ویزای تحصیلی این کشور است. آمریکا با داشتن بهترین دانشگاههای دنیا توانسته افراد زیادی را به خود جذب نماید. اگر به دنبال دریافت ویزای تحصیلی آمریکا و در نهایت مهاجرت به آمریکا هستید بهتر است که گواهینامه SEVP را اخذ نمایید.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن ویزای تحصیلی کشور آمریکا عبارتند از :

مدارک کارشناسی

 1. ترجمه رسمی مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات
 2. مدرک تافل یا آیلتس
 3. کپی صفحه اول پاسپورت
 4. ارسال رزومه به زبان انگلیسی
 5. ارسال رزومه کاری برای رشته های معماری و طراحی

مدارک مورد نیاز برای کرشناسی ارشد :

 1. ترجمه رسمی مدرک لیسانس به همراه ریز نمرات
 2. مدرک تافل یا آیلتس
 3. کپی صفحه اول پاسپورت
 4. ارسال رزومه به زبان انگلیسی
 5. ارسال رزومه کاری برای رشته های معماری و طراحی
 6. داشتن توصیه نامه از اساتید
 7. ارسال مقاله ها
 8. ارسال ترجمه انگلیسی پایان نامه

مدارک مورد نیاز برای دکترا :

 1. ترجمه رسمی مدرک لیسانس و فوق لیسانس به همراه ریز نمرات
 2. مدرک تافل با نمره 90
 3. داشتن توصیه نامه از اساتید 4 تا
 4. کپی صفحه اول پاسپورت
 5. ارسال رزومه به زبان انگلیسی
 6. داشتن مقاله علمی معتبر
 7. ارسال انگیزه نامه
 8. ارسال پروپوزال

سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت از طریق تحصیل به آلمان

وقتی بحث هزینه های دانشگاه مطرح می شود بدون شک اسم کشور آلمان همیشه وجود دارد چرا که بسیار از دانشگاههای کشور آلمان کاملا رایگان و یا مبلغ ناچیزی دریافت میکنند که در حدود 150 تا 250 یورو سالانه می باشد که همین مبلغ هم صرف خدمات دانشجویی می شود.

از جمله دانشگاه های رایگان آلمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دانشگاه اشتوتگارت | University of Stuttgart
 • دانشگاه کلن | University of Cologne
 • دانشگاه فردریک شیلر ینا | Friedrich Schiller University Jena
 • دانشگاه فنی دارمشتات | Darmstadt University of Technology
 • دانشگاه مانهایم | University of Mannheim

 

 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای کاری
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای توریستی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق سرمایه گذاری
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ویزای پیوست به همسر
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق کار آفرینی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق ثبت شرکت
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق اثبات تمکن مالی
 • سریع ترین و امن ترین راه مهاجرت به خارج از طریق خود اشتغالی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده

وقت ویزای کاری سفارت آلمان

وقت ویزای کاری سفارت آلمان

کشور آلمان یکی از قطب های صنعتی جهان و اتحادیه اروپا است. همین مسئله باعث شده که  این کشور میزبان علاقه مندان بسیاری از اقصی نقاط جهان باشد که در جستجوی کار به این کشور سفر می کنند. اما داستان گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان چیست؟

واقعیت این است که آلمان مقصدی ایده آل برای افرادی است که با اهداف گوناگونی همچون بهره مندی از شرایط تحصیلی ایده آل، فرصت های شغلی و تجاری بهتر و یا تنها برای مقاصد گردشگری و توریستی رهسپار این کشور می شوند. اما در مرحله نخست چه چیزی آلمان را برای جویندگان کار جذاب کرده است؟همچنین مراحل گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان چگونه است؟

وقت ویزای کاری سفارت آلمان

امتیازات سفر به آلمان

آلمان یکی از کشورهای صنعتی و برخوردار از شرایط اقتصادی مطلوب در سطح جهانی است که با توجه به شاخص هایی همچون رونق اقتصادی قابل توجه و البته نرخ اشتغال می تواند مقصدی مناسب برای نیروی کار فعال از سایر کشورهای جهان باشد که به دنبال فرصت های شغلی بهتر و ارتقای سطح زندگی خود هستند. با این حساب این مسئله کاملا پذیرفته شده است که یکی از راه های مهاجرت و سکونت همیشگی در آلمان، گرفتن ویزای کاری است.

علاوه بر فرصت های تحصیلی مناسب، این کشور همچنین از نیروی کار فعال و ماهر برای موقعیت های شغلی پر درآمد استقبال می کند و همین مسئله مشوقی برای جویندگان کار از دیگر کشورها برای مهاجرت به آلمان و فعالیت در این کشور است. اما قبل از هر کاری برای دریافت وقت ویزای کاری سفارت آلمان باید چه کارهایی انجام داد؟ قبل از پرداختن به شرایط و راهنمایی گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان، بد نیست ابتدا کمی با مفهوم ویزای کاری آلمان آشنا شویم.

ویزا جهت جستجوی کار در آلمان

این نوع ویزا به متقاضی اجازه می دهد که در مدت زمانی طولانی تر (در حدود ۶ ماه)، در آلمان سکونت کند و در این مدت به دنبال شغل مناسب خود برود. اگر فرد در موعد مقرر موفق به یافتن شغل مناسب شد، قادر به دریافت ویزای کاری و در کنار آن اجازه زندگی در این کشور می شود.

نکته در مورد ویزا جهت جستجوی کار در آلمان:

این مسئله را در نظر داشته باشید که تنها به صرف داشتن ویزای جستجوی کار نمی توانید به فوریت در این کشور مشغول کار شوید. بلکه با استفاده از این ویزا فرد وارد کشور آلمان می شود و سپس در مدت اقامت ۶ ماهه، به دنبال فرصت های شغلی مناسب می گردد.

وقت ویزای کاری سفارت آلمان چیست؟

گام نخست در این پروسه تصمیم گیری برای مهاجرت به آلمان و اشتغال در این کشور است. در ادامه لازم است که فرد با مراجعه به سفارت آلمان در تهران، اقدام به گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان کند. بعد از ثبت نام اولیه، از سوی سفارت برای شما ایمیلی ارسال می شود که مشخصات اعلام شده در آن ثبت شده است. در این مرحله اگر مشخصات اعلام شده صحیح باشد، بخش اول کار انجام شده است. اما اگر در اطلاعات درج شده مغایرتی مشاهده کردید، از طریق لینک های پیوست شده وقت خود را کنسل کنید و بعد از رفع اشکالات موجود، دوباره درخواست جدیدی را ثبت نمایید.

وقت ویزای کاری سفارت آلمان چیست

نکته وقت ویزای کاری سفارت آلمان:

علاوه بر مراجعه حضوری، این روزها امکان گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان به صورت آنلاین هم وجود دارد. افراد می توانند با مراجعه به سایت سفارت از راهنمایی های بیشتر و توصیه کارشناسان نیز بهره مند شوند و حتی سوالات خود را در مورد روند اخذ ویزا مطرح کنند. اما در نظر داشته باشید که گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان به صورت آنلاین فرق چندانی با مراجعه حضوری ندارد و در نهایت شما موظف هستید در تاریخ تعیین شده با در دست داشتن مدارک لازم در سفارت حضور بهم برسانید.

شرایط دریافت وقت ویزای کاری سفارت آلمان

برای دریافت وقت ویزای کاری (ویزا کاریابی) سفارت آلمان، فرد باید واجد چندین شرایط باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • داشتن مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاه های این کشور  یا مدرک معادل از دانشگاه های خارجی
 • داشتن سابقه کاری مرتبط، دست کم به مدت ۵ سال
 • برخورداری از توان مالی لازم برای تامین نیازهای موجود در طول دوران اقامت در آلمان
 • برخورداری از بیمه درمانی یا مسافرتی در مدت سکونت در این کشور یا تا زمانی که فرد موفق به دریافت ویزای کاری شود.

شرایط دریافت وقت ویزای کاری سفارت آلمان

مدارک لازم برای وقت ویزای کاری سفارت آلمان

اما برای گرفتن وقت ویزای کاری سفارت آلمان، لازم است از قبل مدارک لازم برای دریافت ویزای آلمان را تهیه کرده باشید و آنها را طبق درخواست مرتب و آماده کنید. فراموش نکنید در تهیه این مدارک و اطلاعات درخواستی، صداقت پیشه کنید و از ارائه اطلاعات نادرست یا مدارک جعلی پرهیز کنید.

این مدارک عبارتند از:

 • فرم درخواست اقامت بلند مدت که به صورت کامل و خوانا تکمیل شده باشد.
 • عکس پاسپورتی به ابعاد بیومتریک (قدیمی تر از ۶ ماه نباشد)
 • پاسپورت یا گذرنامه معتبر که در طول 10 سال اخیر صادر شده باشد و همچنین دست کم یک سال بعد از پایان مدت تعیین شده برای اقامت کاری معتبر باشد. گذرنامه حاوی امضای معتبر به همراه 2 کپی روی کاغذ A4
 • کپی از صفحه مربوط به اطلاعات گذرنامه (صفحات ۲ و ۳)
 • گواهی تولد، ازدواج و در مجموع شناسنامه حاوی مشخصات شخصی (ترجمه شده به انگلیسی یا آلمانی)
 • اسناد مرتبط با سوابق کاری و فعالیت های کاری، چه در ایران و یا خارج از کشور (ترجمه به زبان آلمانی یا انگلیسی)
 • ترجمه مدرک تحصیلی از دانشگاه معتبر آلمانی یا مدرک معادل دانشگاه خارجی به همراه تاییدیه اعتبار مدرک تحصیلی
 • مدارک مرتبط با سوابق کاری و فعالیت ها و تجارب شغلی
 • خلاصه برنامه تحصیلی یا cv (رزومه)
 • مدرک زبان (آلمانی یا انگلیسی)
 • انگیزه نامه یا کاور لتر که در آن فرد از علل تصمیم خود برای مهاجرت و برنامه های اصلی یا جایگزین برای یافتن شغل مناسب صحبت می کند.
 • مدرک محل سکونت در آلمان (رزرو هتل یا دعوتنامه)
 • مدارک مربوط به وضعیت مالی مثل صورت حساب بانکی که نشان دهد فرد دارای تمکن مالی است و قادر به تامین مخارج خود در مدت اقامت در آلمان می باشد.
 • اثبات و تاییدیه برخورداری از بیمه درمانی یا مسافرتی

در نهایت و بعد از آماده کردن تمامی مدارک فوق و کپی های درخواست شده، وقتی برای مصاحبه در نظر گرفته می شود. در نظر داشته باشید که از مدارک مورد نیاز دوسری مورد نیاز است که باید در 2 پوشه مجزا منطبق با فرم سفارت آماده و طبقه بندی شوند. یک پوشه حاوی اصل ترجمه ها و دیگری حاوی کپی ترجمه ها باشد. تمام کپی ها باید روی کاغذ A4 گرفته شده باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محسن ایران زاده