ویزای لوکزامبورگ

ویزا برگه ای است که از سوی کشور مقصد صادر می شود و اجازه ی ورود شما به آن کشور را صادر می کند. برای سفر به برخی از کشورها نیازی به اخذ ویزا نیست ولی برای سفر به اغلب کشورهای اروپایی نیاز به دریافت ویزا و اخذ وقت سفارت لوکزامبورگ دارید و بدون داشتن آن اجازه ی ورود به آن کشور را نخواهید داشت.

با توجه به هدفی که از سفر به کشور بیگانه دارید نوع ویزای شما مشخص می شود ممکن است برای اهدافی مانند: تحصیل، کار، درمان و… بخواهید به کشوری دیگر سفر کنید .

انواع ویزای لوکزامبورگ از لحاظ درج در گذرنامه

انواع ویزا از نظر درج در گذرنامه به دو صورت می باشد:

دسته ی اول که به نام برچسب مشهور است به این صورت است که در یکی از صفحات پاسپورت شما برچسبی توسط سفارت الصاق می شود. بیشتر افراد ویزای لوکزامبورگ را با نام برچسب می شناسند.